Privacyverklaring van Convenant Autisme- Het Autisme Netwerk Zuid Holland Noord en Midden Holland

Inleiding

Het Convenant Autisme- Autisme Netwerk Zuid Holland Noord en Midden Holland is een samenwerkingsverband en heeft geen eigen rechtsvorm. Het convenant is een netwerk van organisaties die samenwerken. Het netwerk biedt geen begeleiding/hulpverlening/behandeling en houdt dus geen cliëntdossiers bij.

De coördinator is in dienst bij Voorzet en heeft via Voorzet een email account. Voorzet houdt zich strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is, lees hier de privacyverklaring van Voorzet.

Het samenwerkingsverband heeft meerdere vormen om informatie vast te leggen en/of te verwerken:

 • Website
 • Informatie en adviesvragen
 • Samenwerkingsnetwerk

Dit betekent dat wij persoonsgegevens verwerken. Het samenwerkingsverband gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om. Het samenwerkingsverband houdt zich aan de eisen die de Nederlandse wetgeving stelt. Als u contact heeft met het samenwerkingsverband, legt het samenwerkingsverband uitsluitende de door u opgegeven gegevens vast. Het samenwerkingsverband bewaart deze gegevens zo kort mogelijk en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die worden opgegeven.

1. Website

Het samenwerkingsverband heeft een eigen website Regionaal Intersectoraal Autisme Netwerk l, deze wordt beheerd door Edugram. Klik hier voor de privacyverklaring van Edugram

Het samenwerkingsverband respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Een bezoeker kan te allen tijde de website van het samenwerkingsverband anoniem bekijken, dat wil zeggen zonder enige persoonlijke gegevens met het samenwerkingsverband te delen. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Verwerkers

De coördinator van het samenwerkingsverband verwerkt de anonieme informatie om zicht te krijgen op het aantal bezoekers van de site.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

Het samenwerkingsverband maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Cookies

Op onze website worden cookies gebruikt voor een optimale gebruikerservaring. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van het AKO of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies)
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies)
 • om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies)

Google Analytics

De website van het samenwerkingsverband maakt gebruik van Google Analytics. Hiervoor heeft het samenwerkingsverband een verwerkings-overeenkomst met Google gesloten. De IP-adressen van gebruikers zijn gemaskeerd en de mogelijkheid van ‘gegevens delen’ is niet actief. Google Analytics gebruikt cookies. Het samenwerkingsverband maakt geen gebruik van andere Googlediensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

2. Informatie en Adviesvragen

Het samenwerkingsverband biedt zelf geen begeleiding/hulpverlening/behandeling, maar geeft alleen informatie en advies via de mail en telefonisch. Hulpvragers, mantelzorgers en professionals kunnen hun vraag via een speciaal formulier op de website stellen.

Welke gegevens:

Naam, mailadres, specifieke informatie m.b.t. de informatie en/of adviesvraag.

Verwerkers

Het e-mailaccount is in te zien door de coördinator van het samenwerkingsverband.

De strekking van de vragen en de gegeven adviezen worden anoniem verwerkt in een jaaroverzicht om een beeld te krijgen van vragen, signalen en trends van knelpunten rondom autisme.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de tijd van behandeling van de vraag. Vragen worden maximaal binnen twee maanden afgehandeld. Na afhandeling wordt de mailcorrespondentie verwijderd. Als het wenselijk is gegevens te bewaren, omdat er mogelijk een vervolgvraag komt wordt u schriftelijk/mondeling om toestemming gevraagd.

3. Netwerk

In het kader van onze dienst bewaren wij gegevens van personen en organisaties. Bij het aansluiten aan het netwerk vragen wij om toestemming voor het delen van gegevens. Voor het uitwisselen van kennis, kunde en informatie tussen leden van de netwerkpartners van het samenwerkingsverband zijn de privacy- en cookieverklaringen van de eigen organisaties van toepassing.

Algemeen beveiliging

Het samenwerkingsverband draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:

 • Toegang tot elektronische systemen is beveiligd.
 • Alleen bevoegde personeelsleden hebben toegang tot persoonsgegevens (coördinator).

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier op de website.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
 • overdraagbaarheid van gegevens

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Coördinator Wilma van Galen: Wilma.vangalen@voorzet.nl / 06-18722315

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze tekst is voor het laatst gewijzigd op 1 december 2018