Wie zijn wij

Het Autismenetwerk Zuid-Holland Noord en Midden Holland is een netwerk waarbij organisaties zijn aangesloten die betrokken zijn bij de zorg, ondersteuning  en onderwijs voor mensen met autisme.

Het uitgangspunt is dat het netwerk zelf organiserend is. Het ontwikkelt zich niet volgens een plan, maar in de interactie tussen mensen. Niemand heeft daardoor volledige controle over hoe het netwerk zich ontwikkelt. Wat de organisaties bindt en energie geeft is de focus op de mensen met autisme. Het netwerk bestaat uit een stuurgroep en drie netwerkgroepen. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van convenantpartners met beslissingsbevoegdheid. Alle deelnemende organisaties kunnen op deze manier meedenken en meebeslissen over de onderwerpen en ontwikkelingen in de regio in het netwerk. De stuurgroep geeft sturing aan de agenda van het Regionaal Netwerkoverleg en stuurgroepleden werken samen met de sleutelfiguren uit hun organisatie die binnen de drie netwerkgroepen actief zijn.

De meeste regio’s in Nederland hebben een Autismenetwerk. Al deze netwerken samen vormen een landelijke kennisnetwerk. Dit netwerk heeft net als het regionale netwerk de volgende functie:

 • “Best practice” met elkaar delen, leren van succesvolle initiatieven in het land
 • Signaleren en adviseren vanuit een landelijke stem over hiaten en ontwikkelingen in het sociale domein
 • Op de hoogte blijven van de actualiteit en kennis over autisme                                                                                                                       

 

De volgende netwerken zijn in Nederland actief:

Expertisenetwerk autisme Amsterdam

Het Autisme Expertise Netwerk Drenthe

Website AIC Flevoland

Autisme netwerk Friesland

Samenwerkingsverband Autisme Gelderland

Autismenetwerk Groningen

Netwerk autisme Gooi en Vechtstreek

Autisme Noord-Holland

Autisme kennisnetwerk Overijssel

Autisme netwerk West-Brabant

Autismenetwerk Zaanstreek Waterland

Autismenetwerk Zeeland / Noord-Brabant

Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid

Autisme netwerk Zuid-Limburg

SamenwerkingsVerband Autisme Zuid Oost Brabant

Wat doen wij

Als je autisme hebt, neem je op een andere manier waar en verwerk je informatie anders dan andere mensen. Het is vaak niet aan je te zien dat je autisme hebt en welke uitdagingen het met zich meebrengt. Maar het heeft wel grote gevolgen voor alles wat er in je leven speelt. Wat die gevolgen zijn en/of ze een probleem vormen, is voor iedereen anders. En ook voor één en dezelfde persoon, kan het effect van autisme van uur tot uur anders zijn en veranderen in de loop van iemands leven. Vaak hebben mensen met autisme moeite met communiceren en de omgang met anderen en zijn ze (veel) sneller overprikkeld.

Mensen met autisme hebben daarom zorg en ondersteuning nodig die op hen persoonlijk is toegesneden. Ook draagt het netwerk eraan bij om het bewustzijn in de regio te vergroten in wat autisme vraagt en brengt. Daarvoor moeten professionals over voldoende deskundigheid beschikken en met elkaar samenwerken. Aangezien in de levensloop van een persoon met autisme vaak een beroep wordt gedaan op verschillende zorg- en ondersteuningsaanbod blijft de regionale samenwerking en kennisdeling van belang.

De kerndoelen van het netwerk zijn het delen van kennis en actuele informatie, naast elkaar weten te vinden. Dit doen we door middel van:

 • Het organiseren van een tweetal  netwerkbijeenkomsten in de drie regio’s
 • Het organiseren van 8 casuïstiek besprekingen per jaar
 • Het rondsturen van een nieuwsbrief eens in de twee weken
 • Het delen van kennis en informatie via de sociale media
 • Actuele kennis over de sociale kaart up to date houden
 • Het beantwoorden van vragen
 • Het maken van een overzicht van knelpunten

Het doel van de netwerkbijeenkomsten:

 • Kennis delen door middel van lezingen over autisme gerelateerde onderwerpen
 • Informatie delen over actuele ontwikkelingen in eigen organisatie maar ook daarbuiten
 • Ontdekken wie de autisme specialisten zijn in jouw regio: netwerken!
 • Ontdekken welke andere organisaties bestaan die een rol spelen in de ondersteuning aan autisten: netwerken!
 • Weten wat er lokaal en regionaal speelt en indien relevant ook landelijk
 • Knelpunten en casuïstiek bespreken
 • Leren van andere experts en versterken eigen initiatieven
 • Hiaten en ontwikkelingen signaleren, bespreken van oplossingsrichtingen en terugkoppelen naar de stuurgroep

Wat wij doen leggen wij vast in het Convenant 2021-2023 Daarnaast stellen wij jaarlijks  één of meerdere doelen vast die vast worden gelegd in het jaarplan. In 2023 ligt de focus met name bij de knelpunten die organisaties ervaren in de samenwerking met gemeenten. Voor meer informatie, zie ons jaarplan> AutismeNetwerk ZHN & MH Jaarplan 2023 def. En wil je lezen wat we in 2022 gedaan hebben, zie onze terugblik> Autismenetwerk ZHN & MH Terugblik 2022 Def.