Organisaties2019-03-08T10:08:20+02:00

AANGESLOTEN ORGANISATIES

Verschillende organisaties hebben hun krachten gebundeld via het Autismenetwerk. Het delen van kennis, delen van actuele informatie over het zorgaanbod en ondersteuning bij de individuele cliënt maakt dat organisaties samenwerken.

Klik op een plusje (+) voor meer informatie.

Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

ASVZ is een zorgorganisatie, gespecialiseerd in kleinschalige zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en psychische problematiek. Meer dan 5000 medewerkers zetten zich samen met ruim 1600 vrijwilligers in voor ongeveer 5200 cliënten in Zuid-Holland en West-Brabant. Dat kunnen (jong)volwassenen, ouderen, kinderen of gezinnen zijn.

Groot in kleinschalige zorg

We hebben een schat aan specialistische kennis en ervaring in huis. We hebben tientallen eigen woonvoorzieningen, maar doen ons werk ook bij mensen thuis. Ruim 2000 mensen doen een beroep op de ambulante dienstverlening van ASVZ. Dat zijn cliënten die op zichzelf wonen, of gezinnen waarvan een ouder of kind een verstandelijke beperking heeft.

In de loop der jaren zijn ons veel verschillende vragen gesteld. Daardoor hebben wij een gevarieerd pakket van zorg en diensten kunnen opbouwen en beschikken onze medewerkers over zeer uiteenlopende vakkennis. Het dienstverleningspakket groeit mee met de vragen van cliënten. Alle teams binnen ASVZ hebben één gezamenlijk doel. De best mogelijke betaalbare zorg bieden aan cliënten.

Het aanbod van ASVZ:

Diagnostiek en behandeling:

 • Regioteams diagnostiek en behandeling
 • Medische zorg
 • Therapie
 • Specialistische teams

Ondersteuning thuis:

 • Pedagogische gezinsbehandeling
 • Buitenschoolse opvang
 • Logeren

Dagbesteding:

 • Dagactiviteiten
 •  School en leren
 • Werken
 • Vrije tijd

Wonen:

 • Ouderinitiatieven
 • VIC woningen
 • Ouder en kind
 • Bijzondere woningen

Voor meer informatie: ASVZ.nl

Boba heeft als missie om de zelfredzaamheid van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme zoveel mogelijk te vergroten.

Het begeleidingsaanbod stemmen we af op jouw zorgbehoefte.
Of het nou gaat om een rustige of een minder rustige periode in je leven.
De coach komt bij je thuis, op school of op het werk.
Op een praktische manier wordt samen met jou gewerkt aan het vergroten van je zelfredzaamheid en zelfregie.
Samen werken we aan jouw plaats in de maatschappij.

Wat is Levensloopbegeleiding?

Levensloopbegeleiding richt zich in het algemeen op:

 • Ondersteuning in het dagelijks leven
 • Begeleiden van mantelzorger en vrijwilliger
 • Passend onderwijs en opleidingen vinden
 • Toeleiding naar arbeid
 • (Zelfstandig) wonen in de eigen omgeving
 • Nuttig besteden van vrije tijd

Waar werken wij samen met jou aan tot je 18e jaar?

 • Het leren en toepassen van dagelijkse vaardigheden
 • Overzicht en inzicht krijgen
 • Zinvolle bezigheden vinden en behouden
 • Communiceren
 • Verminderen van stress

Waar werken wij samen met jou aan vanaf 18 jaar?

 • Overzicht en inzicht krijgen
 • Sociale contacten en relaties opbouwen en onderhouden
 • Het verminderen van stress
 • Vrijetijdsbesteding vinden en behouden
 • Zo zelfstandig mogelijk wonen
 • Zinvolle bezigheden, zoals studeren of werken, vinden en behouden

Ook aandacht voor je gezin en omgeving

Boba Levensloopbegeleiding ondersteunt ouders bij de specialistische opvoeding die nodig is. Ouder(s) en de Levensloopcoach werken intensief samen. Er wordt gewerkt aan praktische ondersteuning op allerlei gebieden: persoonlijke verzorging, communicatie, contacten aangaan en onderhouden en vrijetijdsbesteding. Dit gebeurt in (de nabije omgeving van) het gezin, op school of in het verenigingsleven.

Bouwen aan jouw netwerk en vangnet

Wij vinden het vanzelfsprekend om belangrijke anderen (bvb. familie, kennissen en hulpverleners) uit jouw omgeving te betrekken bij de begeleiding. Een actief en activerend netwerk kan van groot belang zijn om hulpverlening goed te organiseren.

Boba streeft een behandelondersteunende samenwerking na. Onze Levensloopcoaches werken nauw samen met behandelteams, werkgevers en andere betrokkenen.

Voor wie?

Boba Levensloopbegeleiding heet niet voor niets zo. Wij willen zorg bieden aan kinderen, jeugdigen, gezinnen en volwassenen met autisme vanaf IQ 70. In elke fase in het leven. Je leeft samen met anderen in een gezin, je woont zelfstandig of gaat zelfstandig wonen. Je volgt onderwijs of je zoekt werk. Dit vraagt om maatwerk. En als het werkend leven niet of minder centraal staat – bijvoorbeeld omdat je ouder wordt – passen we de begeleiding hierop aan.

Boba biedt ook zorg bij Diagnostiek en Behandeling 

Boba organiseert activiteiten onder de noemer: “Boba Sociaal”

Boba Opleidingen richt  zich  specifiek op opleidingen op het gebied van autisme.

Voor meer informatie:

Boba Levensloopbegeleiding

De Buitenwereld helpt gezinnen hun netwerk zo te versterken dat een kind -ook met psychiatrische problematiek- kan opgroeien binnen het eigen gezin, in een reguliere opvang, op een gewone school. Op die plekken bieden wij zorg, maar nooit meer dan echt nodig is. Omdat wij weten dat gezond opgroeien en ontwikkelen het beste gaat vanuit de eigen kracht, ondersteund door vertrouwde mensen, in de eigen omgeving.

Trajectzorg is de basis van alle zorg die De Buitenwereld biedt. Onze trajectzorg heeft als doel u en uw kind zo goed, zo snel en zo efficiënt mogelijk te ondersteunen. Klantvriendelijkheid en dienstbaarheid vinden wij zeer belangrijk. Daarom is er één contactpersoon voor u. Zodat u altijd met vragen bij dezelfde medewerker terecht kunt. En we uw kind de structuur kunnen bieden die het nodig heeft. Uw hulpverlener is gemiddeld vier uur per week betrokken bij uw gezin.

Hulp bij u thuis

Als u of uw kind het belangrijk vindt dat de hulpverlener bij u thuis komt, regelen wij dit. De hulpverlener is flexibel en biedt opvoedondersteuning waar en wanneer u dat nodig heeft. Hij of zij komt daarvoor bij u thuis en ondersteunt bij de doelen die u en/of uw kind heeft gesteld.

Hulp na schooltijd

Ondersteuning thuis is onze eerste stap in uw zorgtraject. Maar soms is dat niet genoeg. Dan is uw kind van harte welkom bij onze trainingsgroepen. In een kleine groep leren we kinderen (sociaal-emotionele) vaardigheden aan de hand van de PAD-methodiek.

De PAD-methodiek

PAD staat voor: Programma Alternatieve Denkstrategieën. De PAD-methodiek, een effectief bewezen en theoretisch onderbouwde methodiek, is gericht op het vergroten van sociale en emotionele competenties voor kinderen tussen de vier en twaalf jaar. Voor elke leeftijdsgroep zijn lessen ontwikkeld. Naast de lessen zijn er tal van materialen die het mogelijk maken om het geleerde toe te passen in alledaagse situaties. Thema’s zijn: zelfbeeld, zelfcontrole, emoties en probleemoplossen. Er zijn twee trainingsgroepen ontwikkeld. Op beide groepen trainen, oefenen en leren we vaardigheden aan middels de PAD-methodiek.

PAD Plus
PAD Plus is een trainingsgroep voor kinderen die baat hebben bij een kleinere groep , vaste structuur en intensieve ondersteuning. Deze training is gericht op het aanleren van basisvaardigheden op sociaal-emotioneel gebied. Er wordt intensief geoefend met deze vaardigheden met een streeftermijn van negen maanden. Een veilig klimaat en spelenderwijs leren staat centraal.

PAD Basis
PAD Basis is voor kinderen die al een aantal basisvaardigheden onder de knie hebben en goed met een groep kunnen meedraaien. Het verder oefenen van deze vaardigheden staat centraal. Met behulp van de vertrouwde structuur en een veilig klimaat. De nadruk ligt op de herhaling van vaardigheden en de generalisatie hiervan.

Hulp na schooltijd

Onze locaties zijn na schooltijd geopend. Samen met u spreken we af hoe vaak uw kind training nodig heeft en wat er nog meer nodig is om de gestelde doelen te behalen. Gemiddeld duurt een training voor de groep PAD Plus zes tot negen maanden. Voor de groep PAD Basis kan dit een langere periode zijn. De ingeschatte duur van de training hangt af van het leerniveau van uw kind en de frequentie van trainen. Wij bieden altijd maatwerk, want ieder kind is anders. En iedere gezinssituatie is anders.

Combinatie met trajectzorg

De trainingsgroep wordt altijd gecombineerd met trajectzorg. Zo kan uw kind de vaardigheden die het op de training leert ook thuis toepassen. En andersom. Als de training is afgerond, kan de trajectzorg voortgezet worden. Zodat de geleerde vaardigheden ook toegepast kunnen worden op andere plekken waar uw kind verblijft. De PAD-methodiek leent zich er voor om ook thuis aan de slag te gaan en te oefenen met de sociaal-emotionele vaardigheden.

Kinderopvang

De Buitenwereld werkt intensief samen met kinderopvangorganisaties in de regio’s waar we actief zijn. We onderzoeken altijd of doorstroom naar de reguliere kinderopvang (weer) mogelijk is. Waar dat nodig is bieden wij hierbij extra ondersteuning.

Hulp in het weekend

Kortdurende hulp in het weekend in te zetten aan de hand van vier principes:

 • Zorg voor het gezin
  De zorg is erop gericht uw gezin te ondersteunen om in een zo kort mogelijk tijdsbestek volledig in eigen omgeving te verblijven. Ook in de weekenden.
 • Samenwerking sociale netwerk
  Door samen te werken met het netwerk van uw gezin ontstaan er creatieve en effectieve oplossingen. Vanaf het allereerste begin is uw netwerk betrokken.
 • Ondersteuning bij stressmomenten
  We kijken samen met uw gezin naar de piekmomenten in het weekend. Wanneer is het rustig en wanneer ontstaan er problemen of conflicten? Juist op deze momenten ondersteunen we specifiek uw gezin en zoeken we naar een duurzame oplossing.
 • Logeren
  Wanneer uw gezin tijdelijk ruimte nodig heeft om op adem te komen en de eigen kracht terug te vinden, kan uw kind een weekend bij ons logeren. Dit noemen wij ‘kortdurend intensief verblijf’. Dit betekent dat uw kind tijdelijk een weekend per maand naar ons logeerhuis komt en begeleid wordt in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit wordt in eerste instantie voor maximaal drie weekenden ingezet. Tegelijkertijd starten wij het zorgtraject thuis om samen met uw gezin naar een duurzame oplossing te zoeken. De oplossing waarbij uw kind weer volledig thuis kan zijn.

Veiligheid en structuur

Spannend … zo’n overnachting buiten huis. Dat weten wij maar al te goed. Daarom zorgen wij ervoor dat uw kind een eigen, vaste slaapkamer krijgt. Ook in het weekend werken wij met een vaste structuur, voorspelbaarheid en visuele ondersteuning. De groepen zijn klein en we hechten veel waarde aan vaste gezichten op de groep. De activiteiten zijn gericht op de persoonlijke ontwikkeling van uw kind. We boffen want ons buitenhuis staat vlakbij het bos en het strand. Om het huis ligt een besloten tuin en de twee geschakelde woonhuizen hebben ieder een eigen woonkamer.

Voor meer informatie:

De Buitenwereld

Wat is het CCE

Het CCE biedt expertise over ernstig probleemgedrag bij mensen met een stoornis of blijvende beperking. Het gaat om mensen die langdurig professionele zorg en ondersteuning nodig hebben. Het CCE richt zich op de meest complexe zorgvragen, waarbij zorgprofessionals vastlopen en de kwaliteit van bestaan van de cliënt ernstig onder druk staat. Onze kerntaak is professionals en zorgorganisaties toe te rusten met expertise om probleemgedrag beter te begrijpen en te voorkomen. Met alle betrokkenen kijken we breed naar het gedrag van de cliënt in relatie tot zijn omgeving. 

Wat doet het CCE

Het werk van het CCE bestaat voor een belangrijk deel uit consultaties. Deze vormen de bron voor alle andere activiteiten:

 • signaleren en feedback geven
 • kennis delen en ontwikkelen
 • onafhankelijk expertoordeel geven (zoals toetsen voor beleidsregel Meerzorg)

Het CCE doet dit met inzet van een goed ontwikkeld consulentennetwerk. We werken vanuit een onafhankelijke positie en zijn ‘meervoudig partijdig’.

Voor meer informatie:

CCE

Hoe kunnen wij gezinnen helpen? Ieder kind is uniek. Het ene kind is goed in sport, een ander in zingen en een ander kan goed leren. En ieder kind heeft wel eens een lastige fase. Maar soms speelt er meer. Wat als contact maken met leeftijdsgenoten als lange tijd niet goed gaat, er ernstige problemen op school zijn en heftige emoties de situatie thuis onhoudbaar maken? Dan is het belangrijk om te kijken wat de oorzaak is van de problemen, Misschien is er sprake van psychische klachten. Samen met hun gezin kunnen deze kinderen en jongeren bij Curium-LUMC terecht voor onderzoek en behandeling. Na aanmelding volgt bij ons een intakegesprek en wanneer behandeling geadviseerd wordt, start deze op korte termijn.

Wij bieden diagnostiek en behandelmodules die zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en jarenlange ervaring. Bekijk hieronder wat je kunt verwachten van onze diagnostiek en behandelingen.

Waaruit kan een behandeling ontstaan?

 • Diagnostiek
 • Psycho-eductie
 • Individuele behandelmodules
 • Online behandelmodules
 • Gezins-en ouderbehandelmodules
 • Sociale vaardigheidstrainingen
 • Groepsbehandelmodules

Voor meer informatie:

Curium

De Gemiva-SVG Groep is er voor kinderen en volwassenen die ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld door een handicap, chronische ziekte of een andere beperking. Wij helpen hen een zo goed mogelijk bestaan te bereiken en te behouden. Meedoen in en bijdragen aan de samenleving vinden we daarbij belangrijk.

Wij ondersteunen bij wonen, werken, onderwijs, dagbesteding, sociale contacten en vrijetijdsbesteding. Wij vinden dat we dat alleen goed kunnen doen door samen te werken. Met de mensen die we ondersteunen en hun verwanten. Met mantelzorgers en vrijwilligers. Met financiers en andere samenwerkingspartners. Vandaar ons motto: samen maken we het verschil.

Specialisme Wij zijn creatieve en bevlogen professionals. We hebben veel ervaring in het begeleiden en ondersteunen van kinderen en volwassenen met:

 • een lichamelijke handicap;
 • niet-aangeboren hersenletsel;
 • een ontwikkelingsachterstand;
 • een verstandelijke beperking;
 • een (ernstige) meervoudige beperking.

Dat is ons specialisme. Al kunnen ook andere mensen een beroep doen op onze deskundigheid en faciliteiten. Schiet onze kennis en ervaring tekort? Dan zoeken we die bij onze samenwerkingspartners.

Een zo goed mogelijk bestaan We willen bijdragen aan een zo goed mogelijk bestaan van de mensen die we ondersteunen. Wij denken dat dit bestaat uit:

 • regie over je eigen leven;
 • een plek hebben waar je jezelf kunt zijn;
 • leven in contact met anderen;
 • je talenten kunnen gebruiken;
 • hulp vragen en krijgen bij wat je (nog) niet kunt.

Hoe?

Ieder mens heeft andere mogelijkheden en beperkingen. Daarom werken we op veel verschillende manieren. Wij beginnen ons werk altijd bij de vraag van de mensen die wij ondersteunen. We praten hierover met de zorgvrager en de mensen die voor hem belangrijk zijn. Samen spreken we af wat we gaan doen en hoe de ondersteuning eruit ziet. We bespreken regelmatig hoe dit gaat. Als het nodig is, passen we de afspraken aan.

Waar?

De Gemiva-SVG Groep is actief voor ruim 4500 cliënten. Die wonen in bijna alle zestig gemeenten in Zuid-Holland. Er werken op dit moment 3000 betaalde medewerkers en 1500 vrijwilligers.
Samenwerken voor passende ondersteuning

De Gemiva-SVG Groep is in 1967 opgericht. We hebben sindsdien een stevige bijdrage geleverd aan de zorg voor mensen met een handicap. Dat doen we met cliënten en verwanten, medewerkers en vrijwilligers.

De overheid heeft het beleid voor de langdurige zorg onlangs ingrijpend gewijzigd. Daardoor is er ook minder geld beschikbaar voor de zorg. Maar wij blijven ons hard maken voor een passende ondersteuning voor iedereen die dat nodig heeft. Dat vraagt creativiteit en flexibiliteit. En samenwerking met cliënten, verwanten, vrijwilligers, financiers, collega-organisaties en andere partijen in de samenleving. Samen ontdekken we nieuwe mogelijkheden. Samen werken we aan oplossingen. Samen maken we het verschil!

Voor informatie:

Gemivia

Medische psychologie
Psychologen werkzaam in een ziekenhuis zijn specialisten op het gebied van psychische klachten samenhangend met gezondheidsproblemen.
Ziekte, beperkingen, medisch onderzoek en behandeling kunnen een zware belasting betekenen, zowel voor de patiënt als voor de directe naasten. Soms worden lichamelijke klachten mede veroorzaakt of versterkt door persoonlijke problemen of problemen in de relatie, het gezin, op school of werk. Bij kinderen kunnen klachten of ziekte de normale ontwikkeling verstoren. Ook gedragsverandering door een hersenaandoening behoort tot het werkgebied van een psycholoog.

Redenen voor verwijzing naar een medisch psycholoog

 • Gevoelens van angst of onzekerheid rond een vernomen diagnose, uw ziektebeeld of de mogelijke gevolgen daarvan
 • Veranderingen in uw leven door een chronische of ernstige ziekte
 • Hinder en gevolgen door chronische pijn
 • Lichamelijke klachten terwijl er geen medische oorzaak voor valt te geven, zoals aanhoudende vermoeidheid
 • Relatie tussen spanningen en lichamelijke klachten
 • Veranderingen in uw relatie of gezin, samenhangend met ziekte of lichamelijke klachten
 • Vergeetachtigheid, concentratieproblemen of andere klachten die met de hersenfuncties te maken hebben
 • Gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen
 • Angstige gevoelens m.b.t. een geplande behandeling
 • Effecten van medicatie op gedrag

Werkwijze

Wat is het probleem? In het eerste gesprek bespreekt een medisch psycholoog met de patiënt wat hij of zij als probleem ervaart. Om meer zicht te krijgen op de aard van de klachten en problemen kan nader onderzoek nodig zijn met behulp van psychologische tests of vragenlijsten. Voor sommige patiënten is het krijgen van duidelijkheid over de oorzaak.

Psychologische behandeling Zo nodig biedt de psycholoog behandeling. Een behandeling is meestal kortdurend en klachtgericht. Als langduriger behandeling nodig is, wordt met de patiënt overlegd over doorverwijzing, bijvoorbeeld naar een bijvoorbeeld naar het sociaal team, POH-GGZ, basis GGZ, specialistische GGZ of jeugdzorg.

Voor meer informatie:

Groene Hart Ziekenhuis

GGZ Delfland profileert zich als een streekziekenhuis met twee regio’s. Delft Westland & Omstreken (DW&O) en Nieuwe Waterweg Noord (NWN).  Deze twee regio’s leveren psychiatrische zorg aan alle doelgroepen: jeugd, volwassenen en ouderen. Dagbesteding is een apart onderdeel met de naam DOEL Delfland. De jeugdafdeling van GGZ Delfland biedt ‘Persoonlijke zorg dichtbij’ aan kinderen en jeugdigen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Bij de jeugdafdeling van GGZ Delfland werken psychologen, artsen, psychiaters en verpleegkundigen samen om jou en je ouders zo goed mogelijk te helpen. Elk team bestaat uit 10 tot 15 medewerkers.

Wat kan GGZ Delfland in uw gemeente betekenen

GGZ Delfland is een middelgrote aanbieder met locaties in verschillende gemeenten uit de twee regio’s Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden.  De kern van onze visie is: persoonlijke zorg dichtbij. Ons uitgangspunt is en blijft dan ook een sterke verankering en inbedding in de lokale en regionale gemeenschap om de gewenste zorg op maat te kunnen leveren door middel van maatschappelijk verantwoorde (keten)zorg.

Voor meer informatie:

GGZ Delfland

GGZ Rivierduinen Autisme (voorheen Centrum Autisme) is een gespecialiseerd diagnostiek- en behandelcentrum op het gebied van autisme. Wij bieden ambulante zorg en hebben een kleinschalige woon-werkvoorziening. Ook leveren wij een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe behandelmodules en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.

Onze hulpverlening is gericht op kinderen en (jong)volwassenen met autisme en op de mensen in hun directe omgeving. Dit kunnen zijn: ouders, partners of gezinsleden en hulpverleners die betrokken zijn bij de dagelijkse zorg. Wij bieden diagnostisch onderzoek, advies, behandeling en consultatie. Het kan zijn dat wij u vragen om mee te werken aan (wetenschappelijke) onderzoeken om zo meer kennis te verkrijgen over autisme en effectieve behandelingen. Vanuit de afdeling research & development is een deel van onze hulpverleners ook werkzaam als docent. Zij geven in- en extern cursussen en bijscholing aan professionals.

GGZ Rivierduinen Autisme biedt advies en behandeling voor kinderen en volwassenen met autisme. Ons werkgebied strekt zich uit over de regio’s Zuid-Holland Noord, Midden-Holland, Delft/Westland, Den Haag, Haaglanden en Zoetermeer. GGZ Kinderen en Jeugd heeft aanbod voor kinderen en jongeren tot 18 jaar.

De organisatie biedt:

Kinderen en jongeren

Het behandelaanbod van GGZ Rivierduinen Autisme varieert van intensieve behandelmethodes die zijn gericht op het verminderen van gedragsproblemen, tot behandelingen om nieuwe vaardigheden aan te leren.

Diagnostiek

Voor kinderen van 0-4 jaar

Voor kinderen van 4-12 jaar

Voor jongeren van 12-18 jaar

Ouders van kinderen en jongeren met autisme

GGZ Rivierduinen Autisme betrekt ouders van kinderen en jongeren met autisme intensief bij de behandeling en biedt hen parallel een aanvullend behandelaanbod.

Kinderen en jongeren met autisme en een verstandelijke beperking

GGZ Rivierduinen Autisme biedt diverse behandelingen voor kinderen en jongeren met autisme en een verstandelijke beperking.

Daarnaast is er binnen GGZ Rivierduinen een specialistisch centrum voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problemen, te weten GGZ Rivierduinen Kristal (Psychiatrie en Verstandelijke Beperking)

Ouders van kinderen en jongeren met autisme en een verstandelijke beperking

GGZ Rivierduinen Autisme biedt diverse behandelingen voor kinderen en jongeren met autisme en een verstandelijke beperking. Voor ouders bieden wij parallel een aanvullend behandelaanbod.

Daarnaast is er binnen GGZ Rivierduinen een  specialistisch centrum voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problemen, te weten GGZ Rivierduinen Kristal (Psychiatrie en Verstandelijke Beperking).

Volwassenen

Het behandelaanbod van GGZ Rivierduinen Autisme varieert van intensieve behandelmethodes die zijn gericht op het verminderen van gedragsproblemen, tot behandelingen om nieuwe vaardigheden aan te leren.

Diagnostiek

Behandelingen

Tevens bied men:  ‘WWA Meander’, een woonwerkvoorziening voor volwassenen met een autismespectrumstoornis.
WWA Meander biedt onderdak en begeleiding aan 24 volwassenen met autisme. Door de aard en de intensiteit van hun stoornis kunnen deze cliënten moeilijk omgaan met meer dan één omgeving of ‘milieu’. Zij ervaren dat als spanningsvol of bedreigend. In WWA Meander kunnen cliënten binnen één locatie wonen, werken en ontspannen.

Voor meer informatie, klik hier!

Happy KidsCare ondersteunt gezinnen die terechtkomen in een nieuwe wereld en de moed vinden om de mogelijkheden te ontdekken, zodat ze weer een happy family kunnen vormen.

Happy KidsCare is gespecialiseerd in het begeleiden van gezinnen waarbij problematiek aanwezig is voortkomend uit de diagnose AD(H)D en ASS met een minimaal IQ van 80.

Door middel van gedrag vertellen kinderen een verhaal. Dit verhaal is vaak niet te begrijpen voor ouders en betrokkenen. Happy KidsCare begrijpt het verhaal en spreekt dezelfde taal als het kind. Happy KidsCare bouwt een brug tussen het kind en de betrokkenen, zodat er (weer) meer begrip ontstaat.

In een ontspannen omgeving worden kinderen begeleid, zodat ze spelenderwijs nieuwe vaardigheden kunnen aanleren.

Samenwerken is een pré. Daarom organiseert Happy KidsCare voor ouders & betrokkenen jaarlijks activiteiten zoals; Coach je kind- ouderbegeleidinghet vader & kind weekend en het moeder & dochter weekend.

Gun jezelf een happy life ondanks en misschien juist wel dankzij een diagnose! Je hoeft het niet alleen te doen. Voor elkaar & met elkaar!

 Happy KidsCare biedt logeerbegeleiding, ambulante begeleiding en groepsbegeleiding


Logeerbegeleiding

Elke groep gaat 1x per maand een weekend logeren en tijdens de schoolvakanties gaan de groepen roulerend een halve midweek logeren.

Overdag worden er allerlei gezamenlijke activiteiten ondernomen en is de groep soms groter.
Hier zitten uitjes tussen zoals naar het zwembad, een survivalbaan, naar de dierentuin etc. Op de locatie zelf wordt er ook veel gedaan aan pedagogische sport & spel activiteiten.  Inspanning en ontspanning is een belangrijke balans voor deze kinderen. Voor hen is er dus ook genoeg ruimte om zich terug te trekken op de kamers of in de huisjes wanneer er even te veel prikkels zijn geweest.

De weekenden kenmerken zich door een goede balans tussen werken aan de zelfredzaamheid en sociale vaardigheden, inspanning en ontspanning en simpelweg genieten en plezier maken!

Eigenwijs groepsbegeleiding

Sinds 2016 organiseren we ook groepsbegeleiding voor kinderen met ADHD en/of Autisme.

Tijdens deze middag:

– krijgen kinderen psycho-educatie, zodat ze beter begrijpen waarom ze doen wat ze doen.

– leren ze spelenderwijs contact op te bouwen en vriendschappen te behouden.

– stimuleren we de zelfredzaamheid door het koken van een maaltijd.

Kinderen die deelnamen aan deze woensdagmiddag begeleiding fleuren helemaal op. Ze krijgen voldoende handvatten om zichzelf staande te houden op school en kunnen eindelijk lid worden van een vereniging omdat ze binnen de kaders kunnen functioneren.

De EigenWijs groepsbegeleiding vindt na schooltijd plaats op woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur, op maandag, dinsdag en donderdag van 15.30 tot 19.00 uur en voor pubers 1x in de maand op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, op onze kantoorlocatie in Delft.

Individuele begeleiding
Ook kunnen kinderen individuele begeleiding krijgen in hun eigen omgeving. De individuele begeleiding creëert ruimte voor één op één contact met een vaste begeleider. Op deze manier kan er met nog meer persoonlijke aandacht gewerkt worden de ontwikkelingsdoelen van het kind. Een persoonlijk begeleider kan bijvoorbeeld op een middag langskomen om samen met het kind:

 • te sporten om zo een gezonde leefstijl te ontwikkelen
 • creatieve activiteiten te ondernemen zodat het kind zich beter leert uiten en hobby’s
  ontwikkelt
 • kleine uitstapjes te maken zodat het kind gebruik leert maken van het openbaar vervoer
  (zelfredzaam wordt)
 • te spelen met andere kinderen erbij zodat het kind beter vriendschappen leert opbouwen
 • zelfstandig boodschappen te leren doen (en koken)
 • sociale vaardigheden te trainen

Voor meer informatie, klik hier!

Zorg voor verstandelijk & meervoudig gehandicapten

Leven en wonen Natuurlijk woon jij het liefst lekker thuis. Kan dat niet? Of heb je daarbij begeleiding nodig? Dan vind je bij ons een thuis. Je kunt kiezen uit verschillende woonvormen:

 • 24 uur per dag wonen in een beschermde omgeving
 • tijdelijk verblijf
 • een paar uur begeleiding per week bij jou thuis
 • crisisopvang

Diagnose krijgen en je laten behandelen

Heb je een behandeling nodig? Of moet je eerst nog een diagnose krijgen? Met beide helpt Ipse de Bruggen graag, of je nu kind, jongere of volwassene bent.

Voor alle leeftijden

Het maakt niet uit hoe oud je bent. Al vanaf 2 jaar kunnen kinderen onder begeleiding heerlijk spelen en leren. Dan onderzoeken we hoe we de ontwikkeling kunnen bevorderen.

Testen en onderzoeken

In onze speciale behandelcentra doen we verschillende testen en onderzoeken. Denk bijvoorbeeld aan een:

 • intelligentieonderzoek
 • persoonlijkheidsonderzoek
 • systeemonderzoek
 • Zoek je een leuke baan of dagbesteding? Bij Ipse de Bruggen is veel mogelijk.

Centra voor arbeid en training

In Centra voor arbeid en training ontdek je in een groep wat bij je past. Bijvoorbeeld: in een kantine werken, inpakwerk doen, kopiëren, fietsen maken of mooie dingen maken van hout, klei of textiel.

Beschut werken

 • Je kunt ook met een groep en een begeleider bij een bedrijf werken. Dat noemen we Beschut werken.
 • Daarna wil je misschien graag een baan zoeken. Ook daarbij kunnen we je begeleiden. Ipse de Bruggen helpt je te groeien in je werk.

Heb je een matige tot ernstige verstandelijke of een meervoudige beperking? Of word je een dagje ouder? Ook dan hebben we dagbesteding voor jou. Met een kleine groep doe je op een dag verschillende dingen zoals zwemmen, naar muziek luisteren, in de tuin werken of schilderen. Allemaal in je eigen tempo. Ben je meer iemand om alleen met een begeleider te werken? Dan kan dat ook.

Voor meer informatie:

Ipse de Bruggen

MEE is onafhankelijk van zorgaanbieders en instellingen. Een verwijzing of indicatie is niet nodig en de ondersteuning is kosteloos.

MEE Plus Groep bestaat uit vijf regio’s met zeven kantoren: MEE Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (Gorinchem), MEE Brabant Noord (Oosterhout en Waalwijk), MEE Drechtsteden (Dordrecht), MEE Midden-Holland (Gouda) en MEE Zuid-Hollandse Eilanden (Spijkenisse). De ondersteunende diensten en staf zitten in Hendrik-Ido-Ambacht.

Daarnaast maakt Mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning deel uit van de MEE Plus Groep.

We hebben contact met veel verschillende organisaties in de gemeenten in ons werkgebied. Zo vormen we een vraagbaak voor cliënten, professionals en opdrachtgevers. We hebben diverse diensten in ons aanbod.

Voor meer informatie:

Mee Plus

MEE ondersteunt mensen met een beperking zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. Wij helpen iedereen (weer) grip op hun leven te krijgen, onder andere door het versterken van de eigen kracht en het vergroten van de zelfredzaamheid. Daarnaast zetten wij onze kennis en ervaring in om de samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking. MEE is specialist in het werken voor mensen met een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, chronische ziekte of een vorm van autisme. Mensen die moeilijk leren of niet-aangeboren hersenletsel hebben, kunnen ook bij MEE terecht. Hieronder vindt u alle diensten die zij kunnen bieden aan cliënten. Het aanbod van diensten van MEE verschilt per gemeente. Het kan dus zo zijn dat sommige diensten in uw gemeente (nog) niet worden aangeboden.

Voor meer informatie:

Mee Zuid-Holland Noord

Samen durven en doen

Middin gelooft in de eigen kracht van mensen. Elk mens kan binnen zijn mogelijkheden het leven leiden dat hij wenst en regie houden op zijn leven. Ongeacht beperking of achtergrond.

Passend antwoord op jouw vraag

Iedere dag zetten wij ons in voor ruim 4.000 cliënten. Zij hebben een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking. En ook mensen met niet-aangeboren hersenletsel of een beperking door ouderdom kunnen op ons rekenen.

Wij bieden ondersteuning en zorg op woonlocaties, aan huis en in activiteitencentra. In onze werkwijze zoeken we voortdurend naar mogelijkheden. Zodat we altijd een passend antwoord vinden op jouw specifieke vraag. Middin is werkzaam in de provincie Zuid-Holland.

Binnen Middin kunnen mensen met een stoornis binnen het autismespectrum wonen op de meeste locaties. Er zijn meerdere specifieke locaties voor mensen met een VB en een vorm van autisme:

 • Zoetermeer; een trainingshuis Lorna Winghuis voor jong volwassenen met LVB en autisme
 • Den Haag; 1 woonlocatie Ursulaland voor volwassenen met VB en autisme
 • Woonlocatie Binnenklingen voor jeugd en volwassenen met een matig VB en autisme
 • Rotterdam; 2 woonlocaties Giovanni en Hoekstee voor volwassenen met VB en autisme

Binnen Middin kunnen mensen met een stoornis binnen het autismespectrum ambulant begeleid worden. Ook kunnen zij dagbesteding krijgen bij AC locaties of de KDC’s. Kinderdagcentra (KDC) in Den Haag voor kinderen met VB en autisme.

Voor meer informatie:

Middin

De NVA geeft mensen met autisme en hun naasten een stem en zorgt dat zij gehoord worden. De NVA is dé organisatie in Nederland die vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten bouwt aan een autismevriendelijke maatschappij; een maatschappij waarin mensen met autisme optimaal geïntegreerd, geaccepteerd en zelfredzaam zijn.

Van en voor mensen met autisme en hun naasten

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) bestaat sinds 1978 en is van een kleine oudervereniging met enkele tientallen leden uitgegroeid tot een brede belangenvereniging voor mensen met autisme en hun naasten.

De vereniging telt circa 14.000 leden, waaronder mensen met autisme, ouders, partners, overige familieleden, professionals en anderen die mensen met autisme een warm hart toedragen.

Voor meer informatie:

Nederlandse Vereniging voor Autisme

Prodeba is een zorginstelling die gespecialiseerde begeleiding biedt aan kinderen en jongvolwassenen (0 tot 35 jaar) met GGZ problematiek, licht verstandelijke beperking tot hoogbegaafdheid, waarvoor ontwikkelingsgerichte begeleiding het meest passend is. De problematiek van de doelgroep is uiteenlopend. Denk hierbij aan autisme, ADHD, angst- en gedragsstoornissen en bijkomende problematiek zoals depressie, verslaving en problemen in de primaire en secundaire steungroep. De diensten worden geboden in de regio Holland Rijnland, de Haaglanden, Midden-Holland, Haarlemmermeer, Kennemerland en IJmond.

Het doel van de begeleiding is het optimaal benutten en versterken van de competenties, het eigen vermogen en het eigen netwerk om waar mogelijk te integreren in de samenleving. Er is geen standaard aanbod, de diensten worden geheel afgestemd op de behoeften van de cliënt en afgestemd op de lopende of reeds afgesloten behandeling. De begeleiding wordt geboden op het tijdstip en de plaats waar de problemen zich voordoen en sluit aan op alle levensgebieden zoals het volgen van een opleiding, vinden van (passend) werk, een (nuttige) dagbesteding en een (beschermde) woonplek.

Een goede match met een begeleider is niet alleen gebaseerd op de beschikbaarheid van onze begeleiders. De persoonlijke match tussen de cliënt en de begeleider is minstens zo belangrijk. Ook een goede afstemming met de overige zorgverleners, de school en de familie van de cliënt is essentieel om begeleiding op maat te bieden.

Prodeba is een WTZI-erkende HKZ-gecertificeerde zorginstelling. Dat betekent dat Prodeba aan alle bedrijfsmatige, procesmatige en zorginhoudelijke eisen voldoet. De kwaliteit van de zorg heeft de hoogste prioriteit en dat kan volgens ons alleen wanneer de cliënt centraal staat. De zorg wordt altijd afgestemd op de persoonlijke situatie van de cliënt en zijn of haar leefomgeving.

Door het bieden van de juiste begeleiding kunnen de kinderen en jongvolwassenen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen en integreren in de samenleving.

 • Individuele begeleiding (gespecialiseerd)
 • Intensieve groepsbegeleiding
 • Themagroepen
 • Beschermd wonen

Voor meer informatie:

Prodeba

Iedereen met een verstandelijke beperking kan terecht bij ’s Heeren Loo. We hebben ruime ervaring en expertise binnen alle leeftijdsgroepen. Daardoor hebben we voor iedereen een aanbod dat past. Of je nu jong of oud bent.

Zorg en begeleiding dichtbij huis voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking

De zorg verandert. Voor cliënten, verwanten, professionals én gemeenten. En wij veranderen mee. Mensen met een (licht) verstandelijke beperking willen hun ondersteuning, begeleiding of behandeling dicht(er) bij huis en in de eigen sociale omgeving. Passend binnen het ritme van hun dagelijks leven met ruimte voor eigen regie. Met expertisecentrum Advisium wil ’s Heeren Loo zo dicht mogelijk bij bestaande én nieuwe cliënten in de buurt komen. Door heel het land. Er voor hen zijn op de momenten dat het nodig is: begeleiding op de achtergrond, maar toch dichtbij. Expertisecentrum Advisium is onderdeel van ‘s Heeren loo Groep.

Voor meer informatie:

Advisium

‘s Heeren Loo

Leerlingen met een stoornis in het Autisme Spectrum (ASS) komen voor in alle onderwijsvormen. Deze leerlingen verwerken informatie anders dan de leerlingen die geen stoornis in het autisme spectrum hebben. Daarom heeft de leerling met ASS een gepast onderwijsaanbod nodig.

Leerkrachten en docenten hebben daarom kennis nodig over autisme, maar kunnen ook ondersteuning gebruiken. Het Steunpunt Autisme kan deze ondersteuning bieden door het geven van trainingen en advies op maat zodat de leerkracht de leerling optimaal kan begeleiden in het onderwijsproces.

Doel
Het steunpunt autisme heeft als doel de expertise omtrent een autisme spectrumstoornis binnen het onderwijs te ontwikkelen, te delen en te behouden. Leerlingen met autisme beschikken over een eigen leerstijl. Deze leerstijl is gebaseerd op de waarneming waardoor deze leerstijl zo specifiek leerling geboden is. Maatwerk in de begeleiding is daarom zo belangrijk. Het steunpunt kan de leerkracht ondersteunen bij het ontwikkelen van onderwijs op maat die de leerling nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen binnen het onderwijs.

Het meedenken en meedenken van ‘onderwijs op maat” is een belangrijk doel van het steunpunt autisme.

Taken Steunpunt Autisme:

 • Consultaties Het steunpunt biedt eenmalige consultaties aan voor leerkrachten en /of IB’ers en/of ouders van leerlingen met autisme. Deze dienstverlening is door sommige Samenwerkingsverbanden met behulp van het sluiten van een contract ingekocht, waardoor er geen kosten aan verbonden zijn voor de scholen. Wanneer er geen contract met een SWV is, kan het Steunpunt op factuurbasis dit aanbod leveren.
 • Scholing rond autisme in de regio Vanuit het Landelijk Netwerk Autisme zijn 2 trainingen ontwikkeld op het gebied van Autisme. Het Steunpunt biedt zowel het PO als het VO de mogelijkheid tot het volgen van een training autisme gegeven door leerkrachten/docenten die zelf ervaring hebben met autisme.
 • Deskundigheidsbevordering Het steunpunt kan praktische voorlichting verzorgen op aanvraag van schoolleider/IB-er of coördinator autisme binnen de school.
 • Het werken in de regio Het steunpunt is op de hoogte hoe de regio eruit ziet en is de schakel tussen de verschillende instanties/organisaties en scholen. Dit geldt voor passend onderwijs binnen het PO en het VO. In de regio moet duidelijk worden waar kennis rond autisme te vinden is. Het steunpunt kan hiervoor een verwijsfunctie vervullen.
 • Contact Het steunpunt is telefonisch en per e-mail voor scholen en ouders bereikbaar voor vragen over leerlingen met autisme. Het Steunpunt kan b.v. op verzoek ouders helpen bij het vinden van de juiste weg naar diagnose ASS.

Voor meer informatie:

Steunpunt Autisme

JADOS (Just A Different Operating System) is een stichting die het mogelijk maakt specialistische begeleiding te bieden aan (jong) volwassenen met autisme. JADOS gelooft dat mensen met autisme net als ieder ander een succesvolle maatschappelijke carrière kunnen hebben, mits er op de belangrijke domeinen wonen, studeren en werken, in de verschillende levensfases (o.a. adolescentiefase) de juiste dosis begeleiding is. Vanuit welbevinden ontstaat er ruimte voor ontwikkeling van vaardigheden, het vergroten van zelfredzaamheid en daarmee volledige participatie aan de samenleving. Om deze zorg te kunnen bieden is specialistische kennis nodig. JADOS heeft deze kennis en expertise en zet deze in via haar dochterorganisaties Stumass, Capito Wonen en IVA Wonen.

Stumass biedt beschermd wonen en gespecialiseerde ambulante begeleiding aan HBO en WO studenten met ASS. Capito Wonen biedt deze twee vormen van begeleiding aan MBO’ers. IVA Wonen biedt een combinatie van woonbegeleiding, jobcoaching en werktoeleiding voor (jong)volwassenen met autisme.

In stichting JADOS wordt alle kennis en ervaring van Stumass, Capito Wonen en IVA Wonen gebundeld. Binnen de stichting wordt de onderlinge samenwerking versterkt, wat zorgt voor zowel een efficiency als kwalitatieve slag van onze dienstverlening. Hiermee houden we de zorg voor jonge mensen met autisme in verschillende levensfases toekomstbestendig.

Voor meer informatie:

stichting Jados

Stichting Klimkoord

De organisatie van Stichting Klimkoord.
Stichting Klimkoord is een koepelorganisatie van gespecialiseerde zelfstandigen die zich richten op ADHD en/of autismezorg. De naam Klimkoord brengt vele associaties met zich mee. Op een wiebelig koord heb je soms hulp nodig. Omhoog klimmen doe je via vele knopen en uitdagingen. Knopen en dus beperkingen kunnen zelfs heel behulpzaam zijn.

De naam Klimkoord staat voor:
K  inderen en volwassenen die bijzonder zijn
L   eren van elkaar
I   nnoveren met elkaar
M atch zorgverleners die hun begrijpen
K   leinschalige zorg
O   ntwikkeling innovatieve hulpmiddelen
O   ntmoetingen en educatie
R   aadgeving en advisering
D  aadkrachtig en dienstverlenend

Wat biedt de Stichting Klimkoord?

 • Het leveren van goede, kleinschalige en specialistische zorg;
 • Begeleiden van gezinnen;
 • Coaching;
 • Het delen van kennis;
 • Een nieuwe manier van denken en werken;
 • Trainingen/workshops;
 • Een goede samenwerking.

Voor wie werkt de Stichting Klimkoord?

 • Voor iedereen die (een vorm van) Autisme en/of AD(H)D heeft;
 • Voor het gezin;
 • Voor de familie;
 • Voor de vrienden en kennissen;
 • Voor de hulpverleners;
 • Voor de ambulante begeleiders;
 • Voor de leerkrachten;
 • Voor zelfstandigen in de zorg en
 • Voor de therapeuten.

Specifieke expertise (kennis) over de doelgroep.
Samen met een netwerk aan professionals, van studenten t/m universitair opgeleide medewerkers zetten we ons in voor de doelgroep AD(H)D en alle vormen van Autisme. We geven ook graag advies aan zorggroepen, m.b.t. toewijzing zorg, zorgteams samenstellen en knelpunten en kennisdeling  in de zorgverlening.  Ook tijdelijke opvang van afwezige zorgverleners kunnen we verzorgen.

We hebben specialisten in kwaliteitsmanagement, financieel management en in zorgverlening, zodat we ook in staat zijn om zorgverleners die zich aansluiting bij Stichting Klimkoord goed te kunnen beoordelen op kwaliteit en transparantie. We zijn AWBZ erkend en dragen zorg voor een goede kwaliteit van zorgverlening voor deze doelgroep,

Samenzorg in de wijk
Maar ook is er expertise over het zogenoemde Klimkoord Concept. Het concept draagt zorg voor het koppelen van informele zorg, vrijwilligers en professionele zorg in specifieke wijken en gemeenten. Samen met goede transparante rapportagevormen en in overleg met (zorg)instellingen en bestaande zorgverleners in een gezin, wordt betaalbare zorg mogelijk gemaakt.

Voor meer informatie:

Stichting Klimkoord

Jantien van Dijk is sinds 2009 actief binnen Tienwerk. Bij Tienwerk gaat het om autisme begrijpen in relaties. Tienwerk bied relatietherapie aan voor stellen waarvan een van de partners autisme heeft. Daarnaast begeleidt van Dijk vrouwen die hun partner met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) beter willen leren begrijpen. Ook kom ik in de gezinnen waar ik, samen met de gezinsleden, de autismeproblematiek vertaal.

Voor meer informatie, klik hier!

Voorzet richt zich reeds 20 jaar op de begeleiding van mensen met een communicatieve beperking. Dit zijn vooral mensen met een autisme spectrum stoornis.

Voorzet heeft de visie, dat ook mensen met een beperking de mogelijkheid behoren te hebben op een leven, waarin zij kunnen functioneren als een volwaardig persoon. Onze overtuiging is alle levensgebieden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Bij de ondersteuning staat de cliënt ten allen tijde centraal, de wensen en mogelijkheden van de cliënt gelden als uitgangspunt.

Uniek concept:

Eén organisatie die re-integratie, jobcoaching,behandeling, ambulante woon- en onderwijs begeleiding en begeleiding tijdens vakantie en bij vrije tijd biedt aan mensen met een autisme spectrum stoornis. Dit maakt ons tot een  multidisciplinair team met korte lijnen. Er wordt op alle onderdelen gewerkt vanuit dezelfde visie, wat duidelijkheid geeft.

Voorzet heeft de volgende kernactiviteiten:

 • Voorzet Begeleiding: ambulante Begeleiding in de privésituatie en in het onderwijs
 • Voorzet Arbeid: bemiddeling en begeleiding naar en tijdens regulier betaald werk
 • Voorzet Stichting Vakantie en Vrije Tijd
 • Voorzet Behandeling: specialistische GGZ instelling met modulaire (kortdurende)behandelingen en diagnostiek

Voor meer informatie, klik hier!

Werkpad is een expertiseorganisatie op het gebied van arbeid en zintuiglijke en communicatieve beperkingen en is gevestigd in Almere, Amsterdam, Deventer, Ermelo, Goes, Haren, Hoensbroek, Utrecht, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Sint Michielsgestel, Velp, Zoetermeer en Zwolle. Werkpad heeft de kennis en creativiteit om samen op zoek te gaan naar passende, individuele oplossingen om duurzame arbeidsinzetbaarheid te bevorderen.

Voor meer informatie, klik hier!

Ieder kind en iedere jongere is anders. Daarom krijgt iedereen bij Youz een behandeling op maat. Onze behandelaren zijn gespecialiseerd in psychische en psychiatrische stoornissen bij baby’s, peuters, pubers en jongvolwassenen. Je kan vertrouwen op verantwoorde zorg en goede dienstverlening.

Onze behandelingen zijn gericht opADHD, AngstAutisme, Eetstoornissen, Ontwikkelings- problemen bij jonge kinderen, Persoonlijkheids- stoornissen, Trauma, Verslaving, Vroege psychose, Depressie.

Als wij zelf niet de beste behandeling in huis hebben voor je, dan overleggen wij met andere jeugdinstellingen.

Welke type behandelingen kun je verwachten?

Afhankelijk van je diagnose hebben wij verschillende behandelingen:

Individuele behandelingen

Groepsbehandelingen

Dagbehandeling voor baby’s en kleine kinderen tot 6 jaar

Online hulp

Cursussen voor ouders

Crisishulp

De afspraken die we met jou en je ouders maken over de soort behandeling leggen we altijd vast in een behandelplan.

Zorg dichtbij

Youz helpt kinderen, jongeren en jongvolwassenen die klachten of (ernstigere) problemen hebben. Ook hun gezin helpen wij. Ons doel is om iedereen weer een gewoon leven te laten ervaren. Dat doen wij samen en dichtbij. Hiervoor werken we zoveel mogelijk vanuit de wijk met onze zorg en behandelingen. In meerdere regio’s maken wij deel uit van (jeugd)wijkteams. In een jeugdwijkteam werken we nauw samen met andere jeugdprofessionals om jou én je ouders de juiste hulp te kunnen bieden die nodig is.

Ernstige psychiatrische aandoeningen

We hebben ook verschillende F-ACT-teams. Deze teams bieden hulp aan die jongeren die niet zo makkelijk de stap maken naar de reguliere hulpverlening  zetten of die zelfs helemaal niet geholpen willen worden. Het gaat om jongeren van 12 tot 24 jaar met vaak ernstige psychiatrische aandoeningen en problemen op andere levensgebieden zoals op school of in het gezin waar ze onderdeel van zijn.

Voor meer informatie, klik hier!