Onderzoeksmethodieken

Alle termen die gebruikt worden rondom Autisme, aanvullingen zijn altijd welkom.

ACTION– Onderzoek naar de gedragskenmerken, (epi)gentische kenmerken en metabolomics bij kinderen met gedragsstoornissen
BESD– Neuro-imaging bij jongeren met gedragsstoornissen en jongeren met autismeEigen Kracht Conferentie– Onderzoek naar een Eigen Kracht-conferentie voor suïcidale jongeren
EPISCA–  Onderzoek naar het brein van jongeren met een angst- en/of stemmingsstoornis(Emotional Pathways Imaging Study in Clinical Adolescents)
Genderdysforie– Wilsbekwaamheid in behandeltraject bij jongeren met genderdysforieGeweldloos verzet– Binnen behandelgroepen + evaluatie oudergroep
Gezin aan Zet– Actieonderzoek met lokale Jeugdteams door in kaart brengen hoe de transformatiedoelen bereiktkunnen worden en hoe professionals evaluatie en reflectie in de teams beter vorm kunnen geven.
Gezinsgericht werken– Gezinsgericht werken in de klinische adolescentenpsychiatrie
Gedragsobservatie in JJI’s– Ontwikkeling van een gedragsobservatiechecklist voor jongeren in JJI’s en hetonderzoeken van de toegevoegde waarde hiervan voor het vroegtijdig herkennen van mentale gezondheidsklachten
PACT–  Professionals’ Alliance with Clients in Treatment: Behandelmotivatie en alliantie als voorspellers van drop-outen behandelresultaat in de jeugdpsychiatrie en -verslavingszorg
PIPI– Primary care integrated for identification of psychosocial problems in childreren.
PROUD–  Preterm brain injury, long-term Outcome and brain Development study: onderzoek naar de llangetermijngevolgen van prematuriteit op tienjarige leeftijd, door middel van neurologisch, lichamelijk, cognitief enmotorisch en neuroimaging onderzoek
EPISCA–  Onderzoek naar het brein van adolescenten die seksueel misbruikt zijn (Emotional Pathways Imaging Studyin Clinical Adolescents)
Triage aan de Huisartsenpoort–  Onderzoek naar de toegevoegde waarde van een semigestructureerdscreeningsinstrument bij de triage bij de huisarts.
Youth in transition–  Addiction profiles and trajectories: onderzoek gericht zich op verslaving en psychischestoornissen (klinisch herstel), maar ook op het functioneel/maatschappelijk herstel van jongeren.
Protectieve en risicofactoren–  Protectieve en risicofactoren als voorspeller voor ernstige psychische aandoeningen: een onderzoek met populatiegegevens.