LANDELIJK AANBOD 0-18 JAAR (boven) gemiddeld en hoogbegaafd

Organisatie

Website

Landelijk aanbod

Bijzonderheden

Seys Centra

Behandelcentrum SeysCentra is gespecialiseerd in de behandeling van voedselweigering en onzindelijkheid (bij kinderen met of zonder verstandelijke beperking.

(30072018)

Leo Kannerhuis

Dr. Leo Kannerhuis is er voor kinderen, jongeren en volwassenen met autisme én andere psychiatrische of gedragsproblemen. Mensen die vastgelopen zijn in hun leven en bij wie eerdere behandeling niet heeft geholpen. Het dr. Leo Kannerhuis, pionier in de autismebehandeling, is gespecialiseerd om bij deze complexe patiëntengroep die veelal nergens meer terecht kan, de impasse te doorbreken en de ontwikkeling weer op gang te brengen.
In leeftijdgebonden centra of thuis behandelen wij ambulant en klinisch met het TOPGGz-keurmerk. Ook hebben wij een BOPZ-unit en een speciaal team voor diagnose, advies en consultatie. We zijn opleider, investeren in wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek en hebben een academische werkplaats in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam.

Onderdeel van Parnassia (10032019)

Agnes Burger-Veltmeijer

ABV is een gz-psychologische praktijk te Eindhoven voor psychologisch onderzoek, orthopedagogisch onderzoek, second opinion, consultatie, workshops en presentaties. Tevens biedt ze geaccrediteerde nascholing professionals op gebied van HB+ASS en Dubbel Bijzonder en doet ze wetenschappelijk onderzoek naar Dubbel Bijzondere (hoog)begaafde leerlingen.

ABV richt zicht op normaal en hoogbegaafde kinderen en jongeren van 4-16 jaar met (het vermoeden) van: ontwikkelingsproblemen, lleerproblemen, opvoedingsproblemen, gedragsproblemen, onderpresteren, (hoog)begaafdheid, dubbel bijzonder en complexe combinaties daarvan.

I.h.b. geschikt voor hoogbegaafde kinderen/jongeren met autisme. (23022019)

Het Sensum instituut
Begeleiding kinderen 3-10 jaar met (vermoeden van) autisme.

Dagcentrum; 4 dagen therapie 1 op 1-begeleiding Maakt gebruik van delen uit het ABA programma. (12112018)

In Kaatjes keuken

Bij In Kaatjes Keuken draait het om koken en eten door kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en/of ADHD. Het gaat om kookcoaching of het kan gaan om hulp bij het meer gevarieerd leren eten. Ook is er een overzicht van hulpverleners die zich bezig houden met autisme en voeding.

(16012019)

Autismepraktijk Rotterdam

Praktijk die gespecialiseerd is in hoogbegaafdheid en/of autisme. Biedt: diagnostiek, begeleiding, therapie (inzichtgevend gesprek en danstherapie), coaching, cursussen en lezingen.

(04022019)

Organisatie

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS).

Website

Cliënten vertegenwoordiging / overkoepelende organisaties

Thuiszittersnetwerk voor thuiszittende jongeren.

Bijzonderheden

(24122018)

Netwerk Ouderinitiatieven (NWOI)
NWOI werkt aan de ambitie om ouderparticipatie op gemeentelijk niveau vorm te geven.
In die context worden regelmatig inspiratiebijeenkomsten georganiseerd in de regio Utrecht
Het netwerk richt zich op onderwijs en zorg.

(06082018)

Netwerk Ouderinitiatieven (NWOI)

De NVA houdt zich bezig met belangenbehartiging, betrouwbare informatievoorziening en lotgenotencontact in de buurt.

(26022019)

Kind van auti’s

Welkom op Kind van Auti. Deze website is voor NA kinderen van AS ouders, ofwel niet-autistische kinderen van autistische ouders. Andersgezegd, deze website is bedoeld voor iedereen die zelf geen autismespectrumstoornis heeft, maar wel een ouder met een autismespectrumstoornis of een sterk vermoeden daarvan.

(10022019)

Ieder(in)

Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

(16012019)

Ouders en onderwijs
Ouders & Onderwijs is hét informatiepunt voor ouders. Wij zijn de verbinder en ondersteuner van ouders rondom het onderwijs. Daarnaast zijn we de gesprekspartner voor de overheid en de onderwijssector.

(06082018)

Platform Klink

Klink is een on- en offline netwerk waar mensen die opkomen voor mensen met een beperking of chronische ziekte in contact kunnen komen met elkaar.

(06082018)

Academische Werkplaats SAMEN
Kennis- en innovatienetwerk in de zorg voor jeugd voor de regio’s Holland Rijnland, Haaglanden en Midden-Holland.

(06082018)

NAR

Het Nederlands Autisme Register (NAR) is een unieke database met cijfers over autisme.

(06082018)

Stichting Onderwijsconsulenten
Sinds de inwerkingtreding van de Wet Passend Onderwijs op
1 augustus 2014 zijn de Onderwijsconsulenten inzetbaar bij problematiek rond plaatsing, schorsing,
verwijdering van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Ook proberen onderwijsconsulenten
oplossingen te vinden voor kinderen die langdurig thuiszitten zonder uitzicht op een onderwijsplaatsing.

(06082018)

Dit Koningskind

Dit Koningskind is een landelijke vereniging voor christenen met een beperking en allen die bij hen betrokken zijn. De vereniging is gespecialiseerd in de persoonlijke ondersteuning van mensen met een handicap en hun verwanten. Bijvoorbeeld door persoonlijk advies, lotgenotencontact of door een voorlichtingsavond in de kerk te verzorgen.

Stichting Vakanties Dit Koningskind organiseert groepsvakanties voor christenen met een verstandelijke, lichamelijke en/of sociale beperking. Daarnaast kun je bij ons terecht voor advies bij  individuele vakanties. Klik hier, voor meer informatie! (09032019) 

Samen doen!

Samen Doen! is één van de twee academische werkplaatsen autisme in Nederland en heeft als doel de participatie in de samenleving van mensen met autisme te verbeteren. De organisaties die deelnemen aan Samen doen! gaan samen zorgen voor verdere ontwikkeling en verspreiding van producten op het gebied van begeleiding van mensen met autisme tijdens grote veranderingen in het leven. In de academische werkplaats komen praktijk, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en beleid dichter bij elkaar door het delen, bundelen en verspreiden van kennis.

(08012019)

Samen Sterk zonder stigma

Samen Sterk zonder Stigma werkt aan een samenleving waarin psychische problematiek bespreekbaar is. Samen met ambassadeurs, supporters en alle betrokkenen werken ze aan bewustwording van stigma en de impact ervan. Ze geven ze handvatten voor een gelijkwaardige, diverse en menselijke samenleving.

(05052019)

Autiroze

Leuke, leerzame en gezellige bijeenkomsten voor LHBT+’s met Autisme.

(08012019)

Organisatie

Academische Werkplaats Autisme

Handige websites

Hulpmiddel bij het realiseren en aanbieden van geschikte woonruimte voor mensen met autisme.

Bijzonderheden

(24122018)

Juiste Loket

Informatie- en adviespunt over de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw). Het Juiste Loket valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Site leidt ook naar pagina: “Mijn kind met een ziekte of beperking wordt 18 jaar”. Hier ontbreekt ‘individuele studietoeslag’. (16032019)

FANN

FANN is een landelijk interdisciplinair netwerk voor professionals die zich inzetten voor de verbetering van diagnostiek en behandeling van meisjes en vrouwen met een autisme spectrum stoornis (ASS). Doelstellingen van FANN zijn het stimuleren van uitwisseling van kennis, het bevorderen van samenwerkingen binnen wetenschappelijk onderzoek en het bevorderen van implementatie van wetenschappelijke kennis in de praktijk.

(01052019)

Zorgkantoren

Het zorgkantoor regelt de langdurige zorg (vastgelegd in de Wet langdurige zorg, Wlz). Het zorgkantoor sluit hiervoor contracten af met zorgverleners van langdurige zorg, zoals verpleeghuizen en instellingen in de gehandicaptensector. Zorgkantoren zijn gekoppeld aan een zorgverzekeraar, maar ze regelen de zorg voor iedereen die langdurige zorg nodig heeft en in de regio woont waar het zorgkantoor gevestigd is. In Nederland zijn 31 zorgkantoorregio’s.

(24032019)

Autipas

De Autipas helpt je om autisme op een makkelijke en duidelijke manier uit te leggen aan vreemden en instanties. Omdat de kenmerken van autisme per persoon verschillen, kun je op de pas aanvinken welke kenmerken van toepassing zijn op jou of jouw kind. De Autipas kan erg handig zijn als je eens een dagje weg wilt, naar een pretpark, dierentuin of museum bijvoorbeeld. Soms krijgt de houder van de pas korting of mag de begeleider voor een gereduceerd bedrag naar binnen. In andere gevallen hoef je je niet aan de wachtrijen te houden, maar mag je rustig via de uitgang van de attractie naar binnen.

(16032019)

Stichting Veste

Wij ondersteunen zorgorganisaties en verhuurders met het beheer en verhuur van hun vastgoed voor bijzondere doelgroepen, waarbij wonen en zorg goed op elkaar worden afgestemd. Wij ontzorgen investeringsmaatschappijen en particuliere beleggers met een compleet pakket aan vastgoed beheer en verhuurdiensten.

(16012019)

Reacollege

REA College is er voor studenten vanaf 18 jaar. Volwassenen en jongvolwassenen, die niet terecht kunnen in het reguliere beroepsonderwijs. Deze studenten bieden wij een beroepsopleiding op maat of een gerichte training waarmee je snel aan het werk komt. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan is er de mogelijkheid om je in onze Topklas voor te bereiden op een beroepsopleiding.

(09032019)

Bulters Mekke

Bultersmekke Assistancedogs bestaat uit twee aparte organisaties. Een bedrijf dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het programma teamcoaching en een Stichting die mensen ondersteunt in de bekostiging van de opleiding van de assistentiehond.

(20022019)

Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)

Het CCE biedt expertise over ernstig probleemgedrag bij mensen met een stoornis of blijvende beperking. Het gaat om mensen die langdurig professionele zorg en ondersteuning nodig hebben. Het CCE richt zich op de meest complexe zorgvragen, waarbij zorgprofessionals vastlopen en de kwaliteit van bestaan van de cliënt ernstig onder druk staat. Onze kerntaak is professionals en zorgorganisaties toe te rusten met expertise om probleemgedrag beter te begrijpen en te voorkomen. Met alle betrokkenen kijken we breed naar het gedrag van de cliënt in relatie tot zijn omgeving. 

(23022019)

Boba opleidingen

Boba Opleidingen is een kleinschalige en persoonlijke praktijkopleider. Wij richten ons specifiek op opleidingen op het gebied van autisme.

Is onderdeel van Boba Autismegroep (23022019

Ontdek Autisme

Ontdek Autisme geeft trainingen en lezingen aan particulieren en individuele professionals en biedt traject-trainingen voor teams. Ons doel is om meer inzicht in autisme te geven en meer begrip voor elkaar te krijgen. We bieden inzicht in de verbindende eigenschappen en brengen tegelijkertijd de nuance aan, want ieder persoon is anders en heeft hierdoor zijn/haar unieke prikkel- en informatieverwerking, wensen, kwetsbaarheden en talenten. Onze heldere visuele modellen, zoals de Balansmeter en het Autismekompas helpen daarbij.

(20022019)

MantelzorgNL

Mantelzorg NL is de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste. Met informatie over wet- en regelgeving, werk, wonen, delen van de zorg, geldzaken et cetera.

(02052019)

Apps autisme

Website  waarop verschillende apps worden besproken, welke een meerwaarde kunnen hebben voor mensen met autisme.

(02052019)

WerkWeb-Autisme

Een wegwijzer voor studie & werk bij autisme. Voor mensen met autisme: maak een persoonlijk profiel en vertaal dat naar studie en werk
Voor betrokkenen zoals werkgevers, professionals en ouders: vind informatie voor optimale steun.

(02052019)

Vrijwillige thuishulp (VT)

Maatjes, gastgezinnen, oppas, speelhulp en logeerkringen voor ouders met een thuiswonend kind met een beperking.

(04022019)

Kinderombudsman

De Kinderombudsman adviseert kinderen en jongeren over manieren waarop ze voor hun rechten kunnen opkomen: alleen, of met een groep kinderen of jongeren.

(16012019)

Autisme.online

Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme kan worden gekenmerkt als het wetenschappelijk (gefundeerd) tijdschrift op het gebied van autisme binnen het Nederlands taalgebied. Het beoogt een platform te bieden voor beroepsinhoudelijke discussies over autisme en comorbide stoornissen.

(16012019)

Rijksoverheid

De website Rijksoverheid.nl geeft uitleg over wetten en regelingen. Voor de originele teksten van verdragen, wetten en regelingen kunt u terecht op Overheid.nl.

(16012019)

Autismeacademie

Gespecialiseerd in autisme & communicatie en autisme & overprikkeling/stress. Wij richten ons met onze trainingen en ontwikkelingstrajecten voornamelijk op de persoonlijke ontwikkeling van mensen met autisme met een normale tot hoge intelligentie en hun naaste omgeving.

Mét lijst autismevriendelijke coaches en lijst autismevriendelijke bedrijven. En diverse downloads m.b.t. autisme. (15012019)

Nationale hulpgids

Sinds 2003 is de Nationale Hulpgids dé plek waar Hulpvragers kinderopvang, thuiszorg, schoonmakers, hoveniers en dagbesteding kunnen vinden. Als Hulpvrager kun je gratis een advertentie maken en gratis berichten sturen naar Hulpen. De Hulpen kunnen zich ook gratis aanmelden en reageren op advertenties en berichten van Hulpvragers.

(24122018)

Wat vind ik

Je vindt op deze website alles wat je kan helpen om op jouw manier te leven met autisme. Van app tot advies, van boek tot behandeling, van welzijn tot wonen, van zorg tot zingeving. Je kunt zoeken op trefwoord en/of op rubriek. Je kunt ook de afstand aangeven waarbinnen je iets zoekt. Dan moet je wel de plaatsnaam of alle letters en cijfers van je postcode invullen.

(11022019)

Sociaalweb

Sociaalweb biedt actueel nieuws op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugd, langdurige zorg, zorgverzekering, werk & inkomen en schuldhulp. En biedt overzicht van de belangrijke ontwikkelingen en tal van handreikingen en voorbeelden waarmee je direct aan de slag kunt.

(15012019)

Ik ben hoogbegaafd

Lijst met (hoogbegaafde) hulpverleners die zich specifiek richten op hoogbegaafden.

(09012019)

Zorgkaart Nederland

Overzicht van hulpverleners in Nederland.

(09012019)

Opaz
Programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ), een initiatief van het ministerie van VWS, zoekt structurele oplossingen die de zoektocht naar passende zorg bij complexe zorgvragen makkelijker maken.

(16072018)

Mee vakantie wijzer
Deze vakantiewijzer geeft u een idee van de mogelijkheden voor mensen met een beperking om op vakantie te gaan.

(16072018)

Vanuit autisme bekeken (VAB)
Informatie over autisme gerelateerde onderwerpen door ervaringsdeskundigen.

(16072018)

Wat vind ik
Overzicht met aanbod voor mensen met autisme

Interessant voor hoogbegaafden. (16072018)

Ik ben hoogbegaafd
Aanbod specifiek voor hoogbegaafden.

(16072018)

Koken met autisme

Bij In Kaatjes Keuken draait het om koken en eten door kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en/of ADHD. Het gaat om kookcoaching of het kan gaan om hulp bij het meer gevarieerd leren eten.Tevens staan op de site recepten en boeken.

(16072018)

Site met informatie over autisme-vriendelijke architectuur.

(11022019)

Autisme digitaal

Site met websites en publicaties over autisme.

(04022019)

d’Arc (Autism & ADHD Research Center)

Nederlandse onderzoeksgroep die zich richt op mensen met autisme en ADHD en wil weten wie wanneer welke problemen heeft en wat er aan te doen is.

(04022019)

Organisatie

Arjen Meijer

Website

Blogs van ervaringsdeskundigen / sociaal media

Lijst met Facebookgroepen.

Bijzonderheden

(24122018)

Allochtonen met autisme

Facebookgroep

(14032019)