COMPLEXE ZORGVRAGEN

In het geval van complexe zorgvragen zijn er verschillende wegen te bewandelen. Ons netwerk draagt haar hier haar steentje aan bij door casussen te delen binnen het netwerk, om zodoende (mogelijk) antwoord te krijgen op een vraag/casus. Heeft u op dit moment een complexe zorgvraag, dan kan de coördinator deze, voorleggen aan één of meerdere netwerkgroepen. Omschrijf de casus op het contactformulier en geef concreet aan wat u zoekt. Wanneer u daartoe toestemming geeft melden wij uw casus bij het Nederlands Instituut voor Psychologen die het aantal complexe zorgvragen verzamelt om inzichtelijk te maken hoe groot de problematiek is rondom bijvoorbeeld ‘woonvragen’. U kunt dit ook op eigen initiatief doen door het invullen van dit formulier.

ONZE VISIE

Wij kunnen als autismenetwerk bijdragen aan een dialoog over complexe zorgvragen. Wij kunnen gemeenten, zorgkantoren en zorgorganisaties informeren en inspireren. Het sociale domein is volop in ontwikkeling en ook op het gebied van innovatie zit niemand stil. In de regio en daar buiten worden initiatieven ontwikkelt die wel degelijk oplossingen bieden voor complexe zorgvragen. Wij willen graag innovatieve ideeën uitlichten om te inspireren en te informeren. Wij willen graag transparantie bieden in de regelruimte met betrekking tot complexe casuïstiek; wat zijn de mogelijkheden om out of the box te denken? Wij willen verbinden en uitnodigen tot kennis delen tussen verschillende partijen.

COMPLEXE WOON- EN ZORGVRAGEN VOLWASSEN

Bij het hervormen van de voormalige AWBZ (Algemene wet bijzonder ziektekosten) werd de langdurige zorg voor ggz-cliënten vooral ondergebracht bij gemeenten via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en deels bij zorgverzekeraars via de Zorgverzekeringswet (Zvw). De Wlz is voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap, of mensen met een somatische of psychogeriatrische beperking of aandoening,- die levenslang en levensbreed ondersteuning nodig hebben, thuis of in een zorginstelling.

In 2021 wordt de Wet langdurige zorg (Wlz) aangepast en opengesteld voor volwassenen met een ernstige en langdurige psychiatrische stoornis en een normale tot hoge intelligentie. Hier kunt u informatie vinden over ‘langdurige zorg’.En hier vindt u een overzicht van welke stappen er genomen kunnen worden, wanneer u vastloopt.

COMPLEXE WOONVRAGEN KINDEREN / JONG VOLWASSEN

Wij praten in deze situatie over kinderen en jong volwassenen met autisme met een normale intelligentie die cognitief op hun kalenderleeftijd functioneren, maar meestal sociaal emotioneel jonger zijn in hun gedrag. Deze kinderen laten ingewikkeld gedrag zien en hebben behoefte aan intensieve begeleiding op alle leefgebieden. Een klein deel van deze groep kinderen kan niet meer thuis wonen.

Deze kinderen en ouders hebben vaak een geschiedenis aan behandeling en begeleiding achter de rug en zijn vooral gebaat bij een woonvoorziening voor de langere termijn, gericht op wonen en naar school, in plaats van het accent op behandelen. Een woonvoorziening waar een kind tot rust kan komen, in een veilige, beschermde en gestructureerde omgeving kan opgroeien en ontwikkelen.

Woonvoorzieningen binnen de Wlz zijn er wel, maar deze kinderen krijgen geen toegang tot de Wlz vanwege het feit dat zij een normale intelligentie hebben. Autisme wordt in dit kader niet gezien als een langdurige beperking, maar als iets wat je moet behandelen en dan kan genezen.

De Wlz is ingericht op een levenslange zorgvraag op hetzelfde niveau. Terwijl kinderen met autisme bijvoorbeeld vaak wel ontwikkelpotentieel hebben. Het is niet zeker dat een kind van 15 op zijn 30ste nog steeds dezelfde begeleiding nodig heeft. Misschien heeft hij wel zoveel vaardigheden geleerd, dat hij met ambulante begeleiding zelfstandig kan wonen. Zeker vanwege een normale intelligentie, lijkt het ontwikkelperspectief gunstig.

Er is binnen de WMO en de Jeugdwet te weinig aanbod voor deze kinderen en jongvolwassene in het beschermd wonen. Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen, maar ook reguliere leefgroepen kunnen meestal niet voldoende aansluiten op de hulpvragen en intensieve zorg (qua personeelsbezetting en deskundigheid op het gebied van ASS). Leefgroepen voor kinderen zijn ingericht op het zo snel mogelijk toewerken naar huis, terwijl dat bij deze kinderen niet direct van toepassing is.

Particuliere (ouder)initiatieven zijn er wel, maar meestal niet ingericht op een intensieve complexe 24 uurs zorgvraag of waar contra indicaties zoals bijvoorbeeld agressie of comorbiditeit een rol spelen. Ook zijn deze ouderinitiatieven meestal voor jong volwassenen en niet voor jongere kinderen. Zorginstanties willen wel, maar krijgen de financiering niet rond. Daarnaast is het meestal niet helder om hoeveel kinderen dit gaat in de regio. Zorginstanties willen (financiële) zekerheden hebben dat innovatie ook daadwerkelijk wordt betaald. Ook lijkt er een tekort ontstaan aan goed geschoold personeel voor deze woonvoorzieningen.

Voor meer informatie over langdurige zorg, klik hier!

Organisaties die zich bezighouden met complexe zorgvragen:

Interessant sites met betrekking tot wonen: